Aktuálne:

Zber zmesového komunálneho odpadu (2 x ročne) v okrajových lokalitách:

V pondelok 19.03.2018 sa uskutoční zber zmesového komunálneho odpadu (2 x ročne) na uliciach Koncová, Osadná, Pustá, Hadová, Stratená a v častiach Bartkov majer, Široký vrch, Vindišlajtňa.

 

Zber nebezpečného odpadu (NO) z domácností:

15.03.2018 –  zber NO z časti Špitálka (rodinné domy), ul. Drieňová, Kysihýbelská, Okrajová, Ovocná, Poľovnícka a Roľnícka, zo sídliska Drieňová, sídliska Juh (Križovatka), ul. Dolná, 1. mája, Okrúhla, L. Novomestského.

16.03.2018 –  zber NO z ulíc: J. Augustu, Belianska, Belianske jazero, D. Licharda, Dolná a Horná Resla, Dolná a Horná ružová, J. Gagarina, Hájik, J. K. Hella, M. M. Hodžu, J. M. Hurbana, Kamenná, M. Kukučína, Ď. Langsfelda, Malá okružná, Mierová, Michalská, A.Pécha, Staromestská, Staronová, Starozámocká, Strieborná, V. Václavekovej, Vodárenská, Pod Červenou studňou, Výskumnícka, Banícka, Družstevná, A. Gwerkovej Göllnerovej, Mládežnícka, Pletiarska, Pod Kalváriou, Ľ. Podjavorinskej, Poľnohospodárska, SNP, Športová, I. Tótha, Údolná, 8. mája, Akademická, Botanická, Vilová, Farská, J. Hollého, Katova, Kammerhofská, Malé trhovisko, Novozámocká, J. Palárika, Pod Trojickým vrchom, Remeselnícka, Spojná, Š. Višňovského, Na Zigmund šachtu.

23.03.2018 –  zber NO z časti Štefultov, vrátane časti Sitnianska a Povrazník.

Medzi nebezpečný odpad z domácnosti patria odpady toxické pre človeka a aj životné prostredie ako napr. staré farby, riedidlá, batérie a aj prenosné batérie, rôzne chemikálie používané v domácnosti, žiarivky, chladničky, minerálne oleje.

Farby, chemikálie, oleje a iné tekuté a sypké odpady musia byť zabezpečené voči vyliatiu, či vysypaniu pri manipulácii, ideálne v pôvodných obaloch a označené, aby bolo zrejmé o aký druh odpadu ide. Prosíme občanov, aby si spomínaný odpad vyložili v uvedený deň zberu ráno do 7.00 hod.
V prípade nepriaznivého počasia budeme informovať o náhradnom termíne zvozu.

 

Zber objemného odpadu z domácností:

Na zber objemného odpadu pristavujeme v jarnom období veľkokapacitné kontajnery (VKK) podľa požiadaviek občanov:

23.03.2018 na ul. J. Straku (1 ks VKK)
23.03.2018 na ul. Pátrovská (1 ks VKK) + pristavenie 1 ks VKK na bioodpad
23.03.2018 na ul. Energetikov (1 ks VKK)
06.04.2018 na ul. S. H. Vajanského a P. O. Hviezdoslava (1 ks VKK pre obe ulice)

Do VKK patrí len objemný odpad (20 03 07), čo je komunálny odpad, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je možné umiestniť do štandardných zberných nádob, napríklad nepotrebný nábytok, staré matrace, koberce, okná, dvere, umývadlá, WC a pod.
Do VKK na objemný odpad nepatria druhotné suroviny (železný šrot, papier, sklo, plasty), nebezpečný odpad a elektroodpad (farby, domáca chémia, chladničky, pračky, televízory, počítače, telefóny, batérie, žiarivky,…) biologicky rozložiteľný komunálny odpad (zvyšky potravín, tráva, konáre, lístie) a ani stavebný odpad.

V zmysle požiadaviek občanov bude 23.03.2018 na ul. Pátrovská pristavený VKK aj na zelený bioodpadkonáre, orezy stromov, kríkov, prípadne suché lístie či stará tráva. Tento VKK bude patrične označený. Prosíme občanov, aby sem dávali iba zelený bioodpad a nedávali sem iné druhy odpadov.

Ak majú občania požiadavky na pristavenie VKK na objemný odpad, prípadne zelený bioodpad, treba to nahlásiť na dispečing Technických služieb, m. p., tel. č. 0908 272 630.

 

Harmonogramy zberu odpadu 2018:

 

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica, ako aj o priebehu jej výstavby môžete nájsť TU.

by RECO