Aktuálne:

Podrobná mapa Banskej Štiavnice vrátane katastra nehnuteľností a zberných miest

 

22.05.2019 bude zberný dvor  z technických príčin otvorený iba do 14:00 z dôvodu prerušenia dodávky el. energie. Ďakujeme za pochopenie.

 

Zmena systému zberu ZKO na ul. P. Kyrmezera, Klinger a Družicová

Oznamujeme občanom, že na uliciach P. Kyrmezera, Klinger a Družicová sa mení systém zberu zmesového komunálneho odpadu (ZKO). Veľkokapacitný kontajner, kam doteraz občania nosili zmesový odpad, bude od 26.04.2019 odstránený. Zmesový odpad sa bude zbierať z domácností prostredníctvom vriec alebo typizovaných zberných nádob s objemom 110 l, 120 l alebo 240 l. Občania sú v zmysle § 6, ods. 10 VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi povinní zakúpiť si tieto nádoby na vlastné náklady. Zber zmesového komunálneho odpadu sa bude uskutočňovať vždy v párne stredy, teda raz za dva týždne. Prvý zber sa uskutoční už v stredu 01.05.2019. Nádoby resp. vrecia so zmesovým komunálnym odpadom treba vyložiť pred bránu domu na prístupovú cestu najneskôr v deň zberu do 07:00 hod.

Triedený zber bude prebiehať aj naďalej podľa pôvodného harmonogramu.

 

Zber komunálneho odpadu z ulice A. Pécha počas rekonštrukcie ulice

Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu II. etapu komplexnej rekonštrukcie ul. A. Pécha od 01.04.2019 do 15.06.2019 sa čiastočne upravuje systém zberu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) z tejto ulice nasledovne:

  • spodný koniec ul. A. Pécha- domy na A. Pécha 2 a 3, Starozámocká 9, Radničné nám. 6 – prosíme vykladať zberné nádoby na zmesový komunálny odpad (ZKO) k napojeniu ul. A. Pécha na Radničné námestie, vždy v pondelok do 7:00 h.
  • dom na ul. A. Pécha 7 prosíme umiestniť zbernú nádobu na ZKO k A. Pécha 9, kde končí uzávierka cesty, kam sa ešte dostane naše zberové vozidlo.
  • pre domy na hornom konci ulice od A. Pécha 9 vyššie , vrátane domov na tzv. „malej“ ul. A. Pécha (A. Pécha 4, 6, 8, 11, 13, 16, 19) ostáva systém zberu odpadu bez zmeny
  • zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy a VKK) ) ostáva bez zmeny

Odporúčame občanom kompostovať bioodpad vo vlastných domácich (záhradných) kompostoviskách. Výrazne sa tým zníži množstvo ZKO, ktorý je potrebné prenášať. Navyše, tí, ktorí kompostujú bioodpad získajú zľavu na poplatku za odpad v nasledujúcom období (r. 2020). Viac o podpore domáceho kompostovania zistíte TU.

Zbery komunálneho odpadu cez májové sviatky

Zber zmesového komunálneho odpadu na ul. Bočná, Dolná a Horná ružová, Dolná a Horná Resla, A. G. Gollnerovej, J. Hollého, J. Augustu, Kamenná, M. Kukučína, Malá okružná, Staronová, Strieborná, Záhradná sa uskutoční podľa harmonogramu 01.05.2019.

Zber zmesového komunálneho odpadu na ul. 1. mája – rodinné domy pod mostom, Drieňová, Družstevná, J. Fándlyho, I. Tótha, Pod Trojičným vrchom, Š. Višňovského sa uskutoční podľa harmonogramu 08.05.2019.

 Zber záhradného bioodpadu

V zmysle požiadaviek občanov pristavujeme VKK na záhradný bioodpad v jarnom období nasledovne:
• 26.04.2019 – ul. J. Hollého

Do VKK na bioodpad patrí len záhradný bioodpad (20 02 01), čo sú konáre, orezy stromov, kríkov, suché lístie či stará tráva.
Do VKK na bioodpad nepatria iné odpady, ako druhotné suroviny, nebezpečný odpad a elektroodpad, objemný odpad a ani stavebný odpad.
Prosíme občanov, aby do VKK na bioodpad dávali iba záhradný bioodpad a nedávali sem iné druhy odpadov.

Ak majú občania požiadavky na pristavenie VKK na objemný odpad alebo záhradný bioodpad, treba to nahlásiť na dispečing Technických služieb, m. p., tel. č. 0908 272 630.

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov mesta Banská Štiavnica

Harmonogramy zberu odpadu 2019:

 

Kompostáreň BS

Informácie o kompostárni mesta Banská Štiavnica, ako aj o priebehu jej výstavby môžete nájsť TU.

by RECO