Zberný dvor

Zberný dvor Nachádza sa na ul. Antolská 46, Banská Štiavnica, po pravej strane cestou z Banskej Štiavnice smerom do obce Svätý Anton oproti čistiarni odpadových vôd. Poloha zberného dvora Na zbernom dvore môžu poplatníci mesta Banská Štiavnica (občania s trvalým a prechodným pobytom, vlastníci nehnuteľností) bezplatne odovzdať vytriedené komunálne odpady – papier, plasty, sklo, kovy, … Čítať ďalej Zberný dvor