Zberný dvor

Nachádza sa na ul. Antolská 46, Banská Štiavnica, po pravej strane cestou z Banskej Štiavnice smerom do obce Svätý Anton oproti čistiarni odpadových vôd.

Poloha zberného dvora

Na zbernom dvore môžu poplatníci mesta Banská Štiavnica (občania s trvalým a prechodným pobytom, vlastníci nehnuteľností) bezplatne odovzdať vytriedené komunálne odpady – papier, plasty, sklo, kovy, nápojové kartóny, bioodpad, elektroodpad, nebezpečné odpady, batérie a akumulátory, jedlý olej, motorový olej, drevo a objemný odpad. Spoplatnený je odber zmesového komunálneho odpadu nad 30 kg mesačne na domácnosť, odber drobného stavebného odpadu a stavebných odpadov podľa aktuálneho cenníka (nižšie).

Poplatníci z iných obcí môžu na zbernom dvore tiež odovzdať komunálne odpady, ale spoplatnený je pre nich odber objemného odpadu, zmesového komunálneho odpadu (celé množstvo), stavebných odpadov, nebezpečných odpadov, motorového oleja a bioodpadu podľa aktuálneho cenníka (nižšie).

Na zbernom dvore odoberáme aj opotrebované pneumatiky bezplatne pre všetkých.

Za spoplatnené druhy odpadov je možná platba len v hotovosti! Kartou sa platiť nedá.

Otváracie hodiny zberného dvora:

  •    pondelok:  6:00 – 15:00
  •    utorok:       6:00 – 15:00
  •    streda:       6:00 – 15:00
  •    štvrtok:      6:00 – 15:00
  •    piatok:        6:00 – 15:00
  •    sobota:       8:00 – 12:00
  •    nedeľa:       zatvorené

Počas štátnych sviatkov zatvorené.

 

Pre naliehavé prípady volajte na tel. č. 0904 417 202 – M. Veverka

 

Cenník prevzatia odpadov na zbernom dvore od 01.03.2024 – fyzické osoby z mesta Banská Štiavnica

Cenník prevzatia odpadov na zbernom dvore od 01.03.2024 – fyzické osoby z iných obcí

Cenník prevzatia odpadov na zbernom dvore od 01.03.2024 – právnické osoby

 

 

 

 

by RECO