Domace kompost - logo upr+text fin-maleChcete platiť menej za smeti?

Kompostujte!

 

Máte lístie, trávu, či každodenné zvyšky z ovocia a zeleniny a neviete čo s tým?
Nebaví vás už vynášať neustále plné a zapáchajúce smeti?
Kompostujte! Zapojte sa do programu podpory domáceho kompostovania do konca marca  2023 a  ušetríte už v r. 2023!

Bioodpad, ako napríklad lístie, tráva, burina, konáre či šupky zo zemiakov a zeleniny predstavuje takmer polovicu zo zmesového odpadu, ktorý ľudia neustále vytvárajú a ktorý potom skončí na skládke, kde vytvára problémy (záber miesta, tvorba skládkového plynu a iné).
Ak si takýto bioodpad doma skompostujete, vyrobíte si vynikajúce hnojivo vašu záhradku – kompost. Môžete tak vrátiť do pôdy organickú hmotu a živiny, ktoré sú odoberané prostredníctvom úrody či kosenia.
Zapojením sa do programu podpory domáceho kompostovania navyše aj môžete ušetriť až 10 % z výšky poplatku za komunálny odpad.

Ako na to? Je to jednoduché:

1.    Uzavriete s Technickými službami mesta BS dohodu o domácom kompostovaní, kde vyhlásite, že budete svoj bioodpad kompostovať formou domáceho kompostovania a nebudete ho ukladať do nádoby na zmesový komunálny odpad ani ho doma spaľovať. V dohode ďalej súhlasíte s kontrolou, ktorá overí, či máte funkčné kompostovisko a či sa v nádobe na zmesový odpad nenachádza bioodpad.
–    Ak máte v Banskej Štiavnici trvalý alebo prechodný pobyt a bývate v rodinnom dome, resp. máte možnosť kompostovať a viete preukázať, že vo vašej nádobe na zmesový odpad nie je bioodpad, dohodu o domácom kompostovaní si môžete stiahnuť tu.
–    Ak ste vlastník nehnuteľnosti (chatár, chalupár a pod.) a nemáte v Banskej Štiavnici trvalý alebo prechodný pobyt, dohodu o domácom kompostovaní si môžete stiahnuť tu.
2.    Na základe dohody príde kontrolór skontrolovať, či skutočne vaša domácnosť alebo nehnuteľnosť má funkčné kompostovisko, kde kompostuje svoj bioodpad a či v nádobe na zmesový odpad sa nenachádza bioodpad.

3.    O úľavu na poplatku si musíte požiadať vyplnením žiadosti. Ak kontrolór pri kontrole zistí, že doma skutočne kompostujete a bioodpad nekončí v smetiach, potvrdí to na žiadosť.
–    Ak máte v Banskej Štiavnici trvalý alebo prechodný pobyt a bývate v rodinnom dome, resp. máte možnosť kompostovať a viete preukázať, že vo vašej nádobe na zmesový odpad nie je bioodpad, žiadosť o úľavu za domáce kompostovanie si môžete stiahnuť tu.
–    Ak ste vlastník nehnuteľnosti (chatár, chalupár a pod.) a nemáte v Banskej Štiavnici trvalý alebo prechodný pobyt, žiadosť o úľavu za domáce kompostovanie si môžete stiahnuť tu.
4.    Vyplnenú a potvrdenú žiadosť musíte doručiť na Mestský úrad v Banskej Štiavnici:
–    podaním na podateľni Mestského úradu, alebo
–    podaním na klientskom centre, alebo
–    zaslaním poštou na adresu: Mestský úrad, Radničné námestie 1,  969 24 Banská Štiavnica, alebo
–    zanesením priamo na ekonomické oddelenie Mestského úradu.
5.    Ak splníte všetky podmienky definované v dohode, v ďalšom spoplatňovanom období, t. j. v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o úľavu, vám a všetkým poplatníkom, ktorí žijú s vami v spoločnej domácnosti, kde sa kompostuje, bude priznaná úľava na popatku za komunálny a drobný stavebný odpad vo výške 10 %. Ak stihnete podať žiadosť do konca marca 2023, budete mať  úľavu už vo výmere za r. 2023.

Ak sa v priebehu kalendárneho roka zistí náhodnou kontrolou porušenie podmienok poskytnutia úľavy (nefunkčné kompostovisko, prítomnosť BRO v zmesovom KO) a opätovná kontrola zistí, že nedošlo k náprave, poplatníkom, ktorí žijú v spoločnej domácnosti zníženie poplatku na nasledujúci rok zaniká – poplatníci budú platiť poplatok v plnej výške. O ďalšie zníženie poplatku môžu poplatníci požiadať novou žiadosťou až ďalší kalendárny rok.

Ako správne kompostovať?

Čo patrí a čo nepatrí do kompostu?
Možno kompostovať orechové lístie, burinu, či časti rastlín napadnuté chorobami?
Aké základné princípy treba pri kompostované dodržať?
Ako si zhotoviť kompostovisko?
Na tieto a mnohé ďalšie otázky odpovie materiál „Zásady správneho domáceho kompostovania“, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Dokumenty na stiahnutie:

• Dohoda o domácom kompostovaní – domácnosť – pre občanov, ktorí majú v Banskej Štiavnici trvalý alebo prechodný pobyt a bývajú v rodinnom dome, resp. vedia preukázať, že v nádobe na zmesový odpad nie je bioodpad

• Dohoda o domácom kompostovaní – vlastník nehnuteľnosti  – pre vlastníkov nehnuteľností (chatári, chalupári a pod.), ktorí nemajú v Banskej Štiavnici trvalý alebo prechodný pobyt

• Žiadosť o úľavu za domáce kompostovanie – domácnosť– pre občanov, ktorí majú v Banskej Štiavnici trvalý alebo prechodný pobyt a bývajú v rodinnom dome, resp. vedia preukázať, že v nádobe na zmesový odpad nie je bioodpad

• Žiadosť o úľavu za domáce kompostovanie – vlastník nehnuteľnosti – pre vlastníkov nehnuteľností (chatári, chalupári a pod.), ktorí nemajú v Banskej Štiavnici trvalý alebo prechodný pobyt

• Zásady správneho domáceho kompostovania

 

Kontakt:
Miloš Veverka, Technické služby, m. p. Banská Štiavnica,
e-mail: milos.veverka@inter-net.sk, mob.: 0904 417 202

by RECO